วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • สร้างความเป็นเลิศในธุรกิจลูกค้าด้วยนวัตกรรม

พันธกิจ

  • จัดจ้างพนักงานที่มีคุณภาพ และส่งเสริมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน
  • สื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัท