Smart-Factory

ระบบโรงงานอัจฉริยะ | ระบบร้านอาหารในโรงงาน | ระบบศูนย์อาหารโรงงาน

ระบบโรงงานอัจฉิยะ เป็นระบบที่ช่วยคัดกรองบุคคลทั่วไปกับกลุ่มที่เป็นพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการเข้าออกในบริเวณที่กำหนดไว้ เช่นภายในศูนย์อาหารของพนักงาน ระบบสามารถรับการสแกนใบหน้าและอนุญาตให้เข้าเฉพาะพนักงานได้ ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการโดยการแลกบัตรที่ประชาสัมพันธ์ ก่อนเข้าบริเวณสามารถฝากของหรือสิ่งต้องห้ามด้วยระบบตู้ Smart locker ได้ ภายในร้านรองรับการใช้จ่ายได้หลายรูปแบบเช่นตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ระบบการชำระเงินด้วตนเอง หรือการสั่งผ่านตู้ KIOS ได้

Smart-Factory-Secu

ระบบการรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าบริเวณ สามารถสแกนใบหน้า พร้อมทั้งแยกแยะอุณภูมิเพื่อป้องกันและแยกผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงออกจากกลุ่มคนปกติ และสามารถแยกระหว่างพนักงาน กับบุคคลภายนอกได้แบบอัตโมัติ ดดยเครื่องมีโหมดการทำงานด้วยเสียงแจ้งเตือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองรับทราบได้