17
Digital-Devlopment3

Digital Development

     เป็นการรับพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า ให้ตรงตามข้อกำหนดที่ได้รับมอบหมาย ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการวิเคราะห์ตลอดทั้งการประกันคุณภาพและการทดสอบ รวมถึงการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์พร้อมเอกสาร การฝึกอบรม และการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดการรับประกันและการซ่อมบำรุง

     รับพัฒนาระบบในลักษณะเป็นโครงการ (Project Base) หรือการส่งนักพัฒนาไปทำงานยังไซด์งานของลูกค้าในลักษณะเป็นสัญญาจ้างรายเดือน โดยบริษัทมี framework ในการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทักษะด้านการเขียนชุดคำสั่ง