17
Digital-Devlopment3

Digital Development

     เป็นการรับพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า ให้ตรงตามข้อกำหนดที่รับดำเนินการ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการวิเคราะห์และผ่านขั้นตอนการประเมินด้วยนักพัฒนาที่มีทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการที่รับดำเนินงาน ตลอดทั้งการประกันคุณภาพและการทดสอบ รวมถึงการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารและการฝึกอบรม และการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดการรับประกันและการซ่อมบำรุง รับพัฒนาระบบในลักษณะเป็นโครงการ (Project Base) หรือการส่งนักพัฒนาไปทำงานยังไซด์งานของลูกค้าในลักษณะเป็นสัญญาจ้างรายเดือน โดยบริษัทมี framework ในการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทักษะด้านการเขียนชุดคำสั่ง