7

AdaPos+ Platform

     เป็นการพัฒนา Platform เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจของลูกค้าซึ่งในปัจจุบันภายใต้แบรนด์ เอด้าโพสพลัส (AdaPos+) เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานได้ในหลายธุรกิจ ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละธุรกิจเข้าด้วยกันได้ โดยในส่วนของการพัฒนาระบบ ทางบริษัทมีมาตรฐานและ Framework ที่ใช้เป็นหลักการในการพัฒนาให้กับนักพัฒนาทุกคน เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานในการเขียนชุดคำสั่ง (Standard Coding Principle) และทำให้นักพัฒนาแต่ละคนสามารถทำงานทดแทนกันได้ เพราะมีพื้นฐานการเขียนชุดคำสั่งแบบเดียวกัน และทางบริษัทยังได้ใช้มาตรฐาน CMMi for development (ได้รับการรับรอง level 3) และ Agile processเป็น วงจรหรือขั้นตอนในของการพัฒนาระบบ