7

AdaPos+ Platform

     เป็นการ พัฒนา platform เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจของลูกค้าซึ่งในปัจจุบันภายใต้แบรนด์ เอด้าโพสพลัส (AdaPos+) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานได้ในหลายธุรกิจ ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละธุรกิจที่ต่างการเข้าด้วยกันได้ โดยในส่วนของการพัฒนาระบบทางบริษัทมีมาตรฐานและ Framework ในการพัฒนาที่ใช้เป็นหลักการในการพัฒนาให้กับนักพัฒนาทุกคนเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานในการเขียนชุดคำสั่ง (Standard Coding Principle) เพื่อทำให้นักพัฒนาแต่ละคนสามารถทดแทนการทำงานกันได้เพราะมีพื้นฐานการเขียนชุดคำสั่งแบบเดียวกัน และทางบริษัทยังได้ใช้มาตรฐาน CMMi for development (ได้รับการรับรอง level 3)และ Agile processเป็น วงจรหรือขั้นตอนในของการพัฒนาระบบ