Smart-Healthcare-Solution

สมาร์ทเฮลธ์แคร์โซลูชั่น | ระบบการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้ป่วยใน | ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

ระบบรองรับ การทำงานที่คุมควมการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย และมีความถูกต้องในการจ่ายยา ระบบรองรับสั่งให้ยา ยส.5 และออกฤทธิ์ โดยบันทึกเข้าระบบ HIS หรือเขียนเป็น Doctor Order ส่งให้พยาบาลบันทึกเข้าระบบได้

มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของเภสัชกรห้องยาและเภสัชกรสามารถตรวจสอบรายการที่จ่ายยา และยกเลิกหรืออนุมัติรายการนั้นๆได้

รองรับการแสดงเอกสารใบสั่งยา ซึ่งจะถูกแสดงหน้าตู้จ่ายยาโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการยืนยันรายการยา

พนักงานรับยาหรือพยาบาลห้องยา สามารถไปกดรับยาตามเอกสารใบสั่งยาที่หน้าตู้ได้

ระบบมีการยืนยันสิทธิ์ที่หน้าตู้ก่อนรับยาว่าสามารถรับยาได้หรือไม่เพื่อป้องกันการรับยาผิด มีระบบการยืนยันสิทธิ์โดยสแกนบัตร RFID / สแกนใบหน้า / username & รหัสผ่าน

ตู้จะจ่ายยาโดยระบบเปิด/ปิดช่องฝากยา ในแต่ละช่องแบบอัตโนมัติ

ระบบรองรับทำงานแบบ Could Server / Local Serverได้